Statut

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju; izgledu pečata; području djelovanja, ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o gospodarskim djelatnostima, o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja, postupku likvidacije u slučaju prestanka postojanja Udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge, izboru i opozivu likvidatora.

Članak 2.

Naziv Udruge je: JADRANSKA AERO-SVEMIRSKA ASOCIJACIJA

Naziv na engleskom jeziku je: ADRIATIC AEROSPACE ASSOCIATION

Skraćeni naziv Udruge je: A3

Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

JADRANSKA AERO-SVEMIRSKA ASOCIJACIJA je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima svoj zaštitni znak i pečat.

Zaštitni znak utvrđuje Upravni odbor.

Pečat Udruge je: okruglog oblika promjera 30 milimetara, a tekstualno se sastoji od riječi „JADRANSKA AERO-SVEMIRSKA ASOCIJACIJA“ uz gornji rub pečata, sjedišta Udruge „ZAGREB“ uz donji rub pečata te zaštitnog znaka u sredini pečata.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik.

Upravni odbor može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

Članak 6.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama skupštine,
 • odgovorna je za podnošenje skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar Udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima Udruge.

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana s ciljem:

 • okupljanja, udruživanja i koordinacije više znanstveno-istraživačkih i visokoškolskih ustanova, gospodarskih subjekata te stručnih pojedinaca koji se zauzimaju za razvoj zrakoplovnog i svemirskog programa u Republici Hrvatskoj,
 • promicanja istraživanja i razvoja tehnologija, proizvoda i usluga u zrakoplovno-svemirskom sektoru,
 • osiguravanja protoka informacija i transfera znanja, tehnologija, proizvoda i usluga u zrakoplovno-svemirskom sektoru,
 • provedbe obrazovnih aktivnosti te aktivnosti popularizacije znanosti vezano uz zrakoplovno-svemirski sektor,
 • razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika koji mogu doprinijeti razvoju zrakoplovno-svemirskog sektora,
 • zalaganja za formiranje Hrvatskog zrakoplovno-svemirskog programa te za povećanje ulaganja u istraživanja vezana uz zrakoplovno-svemirski sektor u Republici Hrvatskojda postane središnja kontaktna točka u Republici Hrvatskoj za sve subjekte koji se bave aktivnostima u području zrakoplovno-svemirskog sektora.

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge su:

 1. Obrazovanje, znanost i istraživanje
 2. Gospodarstvo
 3. Međunarodna suradnja.

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:

 • informiranje i poticanje interesa javnosti za teme vezane uz zrakoplovno-svemirski sektor;
 • izrada, priprema i provođenje projekata i programa;
 • provođenje istraživanja, te sudjelovanje u izradi strateških dokumenata;
 • međusobno povezivanje i suradnja sporazumnih strana vezano uz razvoj zrakoplovno-svemirskog sektora;
 • međusobno povezivanje radi formiranja interesnih skupina i omogućavanja zajedničkog nastupa prema trećima;
 • organiziranje stručnih savjetovanja, predavanja, seminar, tribina i drugih stručnih skupova, te davanje stručnih mišljenja vezano uz zrakoplovno-svemirski sektor;
 • suradnja s drugim nacionalnim, europskim i međunarodnim organizacijama i tijelima, te gospodarskim subjektima koji djeluju u zrakoplovno-svemirskom sektoru.

Članak 10.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada ostvaruje se putem medija.

III. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, o čemu odlučuje Upravni odbor.

Članstvo u udruzi je redovito, pridruženo, donatorsko i počasno.

Redoviti članovi mogu postati znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: pravne osobe) koje žele aktivno sudjelovati u radu Udruge, a koji prihvate Statut Udruge.

Pridruženi članovi mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje nisu neposredno aktivne u udruzi ali svojom aktivnošću pomažu njen rad promoviranjem njenih temeljnih vrijednosti.
Članovi donatori mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje svojim financijskim ili tehničkim donacijama pomažu rad Udruge. Njihov se status posebno određuje aktom Skupštine.

Počasni članovi Udruge mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj Udruge ili za osobiti doprinos razvoju zrakoplovno-svemirskog sektora.

Članak 12.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o primanju upridruženo članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o proglašenju člana donatora donosi Upravni odbor.

Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Udruga vodi registar svojih članova, za što je zadužen tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o nazivu ili osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu osnutka ili rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.

Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora.

Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Redoviti članovi Udruge plaćaju iznos godišnje članarine bez obzira u kojem dijelu godine se učlane.

Odluku o visini godišnjeg iznosa članarine donosi Upravni odbor.

Redoviti članovi koji redovito plaćaju članarinu imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.

Pridruženi član koji redovito plaća članarinu ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge, te prava glasa.

Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge i prava glasa, te nema obavezu plaćanja članarine.

Članak 15.

Prava redovnih članova Udruge su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Udruge,
 • odlučuju o sredstvima i imovini Udruge te drugim pitanjima utvrđenim ovim
  Statutom i drugim aktima Udruge,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa,
 • provode zajednički dogovorene aktivnosti,
 • biraju i budu birani u tijela Udruge, te pravo glasa,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te financijskom poslovanju Udruge,

Obveze članova Jadranske aero-svemirske asocijacije su:

 • redovito plaćanje godišnje članarine, u rokovima koje utvrdi Upravni odbor,
 • čuvaju i promiču ugled Udruge,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Udruge.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • odlukom Skupštine o prestanku postojanja Udruge,
 • brisanjem iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u koji je članupisan kao pravna osoba,
 • proglašenjem stečaja pravne osobe,
 • smrću člana fizičke osobe,
 • istupanjem iz članstva, temeljem dostavljene pisane i ovjerene izjave o istupanju iz članstva Udruge,
 • isključenjem iz članstva, sukladno odredbama ovoga Statuta.

Članak 17.

Svaki član može istupiti iz članstva u udruzi, u bilo koje vrijeme, slobodno i prema svom nahođenju, na način da na adresu sjedišta Udruge dostavi svoju pisanu i ovjerenu izjavu o svom istupanju iz članstva Udruge.

Smatra se da je član istupio iz članstva u trenutku kada se u pisarnici Udruge zaprimi njegova pisana i ovjerena izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Član može biti isključen:

 • ako ne plaća članarinu na način i u rokovima utvrđenim od strane Upravnog odbora,
 • ako povrijedi odredbe ovog Statuta, Program rada i druge opće akte Udruge,
 • ako svojim djelovanjem narušava svoj ugled i/ili ugled Udruge, njezinih tijela ili drugih članova Udruge.

O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor.

Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju.

Za vrijeme trajanja žalbenog postupka, miruju sva prava i obveze člana protiv kojeg je donesena odluka o isključenju iz članstva.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju iz članstva je konačna.

Članak 19.

Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora dodijeliti priznanja pojedinim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Članak 20.

Udruga se može udružiti u saveze Udruga i u međunarodne Udruge, mreže, koordinacije i druge oblike udruživanja.

Odluku o udruživanju donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

IV. UPRAVLJANJE UDRUGOM

Članak 21.

Udrugom upravljaju redovni članovi neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima Udruge, sukladno odredbama ovoga Statuta.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 22.

Tijela Udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik,
 • Nadzorni odbor,
 • Tajnik.

Skupština Udruge

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redoviti članovi fizičke osobe, te po jedan predstavnik svake pravne osobe redovite članice Udruge.

Članak 24.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna skupštine održava se najmanje jednom godišnje, izvanredna prema potrebi, a izborna se održava svake četiri godine.

Skupštinu Udruge saziva predsjednik Udruge koji je po funkciji i predsjednik Skupštine.

Članovi Skupštine pozivaju se pisanim putem, najmanje deset dana prije zakazane sjednice s prijedlogom dnevnog reda i ostalim materijalima potrebnim za rad Skupštine.

Sjednica Skupštine može se održati i putem elektroničke pošte ili telekonferencijom o čemu se vodi zapisnik, osim u slučajevima iz članka 27. stavka 1., podstavaka 1., 2., 11., 14. i 15., ovoga Statuta.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor i/ili najmanje 1/3 članova Skupštine.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj, a u pozivu na navesti prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu može sazvati bilo koji redoviti član Udruge.

Članak 25.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge.

U odsutnosti Predsjednika Udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.

Na početku sjednice biraju se:

 • zapisničar
 • dva ovjerovitelja zapisnika
 • verifikacijska komisija.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26.

Skupština odlučuje većinom glasova od prisutnog broja redovnih članova.

Odluke o izmjenama i/ili dopunama Statuta, donošenju programa rada, plana rada i financijskog plana te izboru i razrješenju tijela Udruge, Skupština donosi dvotrećinskom većinom od broja prisutnih redovnih članova Udruge.

Odluke Skupštine donose se u pravilu javnim glasovanjem, osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinačnim pitanjima odluka donosi tajnim glasovanjem.
Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 27.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

 • donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava predsjednika i članove Upravnog te Nadzornog odbora,
 • donosi godišnji program rada, plan rada i financijski plan, na prijedlog Upravnog odbora,
 • usvaja završni račun i godišnje financijsko izvješće Udruge,
 • donosi strategiju razvoja Udruge, na prijedlog Upravnog odbora,
 • odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora,
 • odlučuje o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova Udruge,
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu Upravnog odbora i drugih tijela Udruge,
 • prihvaća godišnje izvješće o radu Udruge,
 • odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama te članovima Udruge,
 • odlučuje o prestanku postojanja Udruge,
 • donosi poslovnik o svom radu,
 • imenuje počasne članove Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanje, spajanje, podjela Udruge),
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim propisima.

Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor je tijelo Udruge koje organizira i obavlja tekuće poslove između dviju sjednica Skupštine.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na vrijeme od četiri godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.

Kod izbora članova Upravnog odbora, Skupština je dužna voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti redovnih članova.

Upravni odbor ima pet članova, od kojih je jedan Predsjednik Udruge.
Predsjednik Udruge saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Članak 29.

Upravni odbor za svoj rad odgovoran je Skupštini Udruge.

Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.

Odluku o opozivu člana Upravnog odbora donosi Skupština Udruge.

Članak 30.

Upravni odbor:

 • predlaže Skupštini na usvajanje godišnji program rada, plan rada i financijski plan,
 • podnosi Skupštini završni račun i godišnje financijsko izvješće Udruge,
 • osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,
 • izvršava godišnji program rada, plan rada i financijski plan Udruge,
 • odlučuje o sklapanju pravnih poslova u ime i za račun Udruge,
 • usklađuje rad članova Udruge te organizira djelovanje Udruge u cjelini,
 • odlučuje o primitku novih redovitih članova Udruge,
 • utvrđuje prestanak činjenice odlučne za prestanak članstva u udruzi te donosi odluku o isključenju članova Udruge, u skladu s odredbama ovoga Statuta,
 • donosi odluku o visini članarine i rokovima za njezino plaćanje,
  – odlučuje o osnivanju radnih tijela Udruge te imenuje i razrješava njihove članove,
 • donosi akte kojima se bliže uređuje dodjela javnih priznanja Udruge ustanovljenih odlukom Skupštine,
 • daje prijedlog Skupštini o udruživanju u druge organizacije te imenuje i razrješava predstavnike Udruge u tijelima drugih organizacija,
 • imenuje i razrješava tajnika Udruge,
 • odlučuje o davanju ovlaštenja za zastupanje Udruge,
 • imenuje likvidatora,
 • obavlja i druge poslove ako to zahtijeva redovno funkcioniranje Udruge, ako ti poslovi nisu ovim Statutom ili drugim aktima Udruge, stavljeni u nadležnost drugih tijela.

Članak 31.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.

Upravni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik Udruge, a mogu predložiti sazivanje i tri člana Upravnog odbora ili Nadzorni odbor.

Sjednica Upravnog odbora može se održati, ako sjednici prisustvuju najmanje tri člana Upravnog odbora.

Upravni odbor na sjednici donosi odluke većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Predsjednik Udruge

Članak 32.

Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Predsjednik Udruge:

 • zastupa i predstavlja Udrugu,
 • odgovara za zakonitost rada Udruge,
 • vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine Udruge, ako Statutom nije drugačije propisano,
 • odgovara za prijedlog financijskog izvješća prema Skupštini Udruge,
 • dostavlja zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar Udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

Predsjednik Udruge u suradnji s Upravnim odborom Udruge donosi odluke o raspolaganju sredstvima Udruge prema usvojenom financijskom planu na sjednici Skupštine, a u cilju daljnjeg napretka i unapređenja poslovanja Udruge.

Predsjednik Udruge može za obavljanje poslova vezanih uz pojedina pravna pitanja, koja se odnose na zakonitost djelovanja Udruge i izvršavanje pojedinih ciljeva Udruge osigurati povremenu stručnu pomoć vanjskih suradnika.

Predsjednik Udruge na sjednici Skupštine podnosi izvješće o svom radu kao i o radu Upravnog odbora za protekli period.

Članak 33.

Predsjednik Udruge za svoj rad odgovara Skupštini.

Predsjednik Udruge najmanje jednom godišnje podnosi izvješće Skupštini o svom radu i radu Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 34.

Nadzorni odbor broji predsjednika i četiri člana koje bira Skupština iz redovnih članova, na vrijeme od četiri godine.

Skupština Udruge bira Nadzorni odbor, kao tijelo koje nadzire zakonitost rada i poslovanja Udruge te usklađenost poslovanja sa zakonima i općim aktima Udruge.

Skupština Udruge bira Nadzorni odbor, kao tijelo koje nadzire zakonitost rada i poslovanja Udruge te usklađenost poslovanja sa zakonima i općim aktima Udruge.

Članovi Nadzornog odbora međusobno predlažu i biraju predsjednika Nadzornog odbora, te o tome izvještavaju predsjednika Skupštine Udruge.

Predsjednik Udruge, članovi Upravnog odbora i tajnik ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora donose odluke natpolovičnom većinom svojih članova.
Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi o kojoj samostalno odlučuje, ali najmanje jednom godišnje prije Skupštine za koju izrađuje svoje izviješće o radu Udruge u proteklom periodu.
Nadzorni odbor se sastaje i na zahtjev najmanje tri člana Upravnog odbora.

Na sastanke Nadzornog odbora obvezno se pozivaju predsjednik Udruge i tajnik Udruge, radi davanja svih potrebnih pojašnjenja.

Na sjednicu Nadzornog odbora mogu se pozvati i drugi članovi, obzirom na problematiku koja se na sjednici rješava.

Nadzorni odbor odgovara za svoj rad Skupštini Udruge.

Članak 35.

Nadzorni odbor:

 • nadzire zakonitost rada i poslovanja Udruge te usklađenost rada sa zakonima, Statutom i drugim općim aktima Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština,
 • podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

Nadzorni odbor ima pravo i obvezu o uočenim nepravilnostima izvijestiti Skupštinu i Upravni odbor.

Tijelo kome je izvješće upućeno dužno je izvješće Nadzornog odbora razmotriti, utvrditi svoje stajalište i poduzeti mjere na koje je ovlašteno, s ciljem uklanjanja uočenih nedostataka i nepravilnosti.

Tajnik

Članak 36.

Tajnik, u dogovoru s predsjednikom, obavlja sljedeće poslove:

 • operativno provodi odluke Upravnog odbora i Skupštine,
 • neposredno rukovodi stručnim službama i zaposlenicima Udruge,
 • priprema prijedloge dokumenata koje donosi i/ili usvaja Upravni odbor i Skupština,
 • vodi brigu o pravovremenom sastavljanju financijskih i drugih izvještaja, u skladu sa zakonom,
 • brine o ispunjavanju poslovnih i drugih obaveza Udruge,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština, Upravni odbor i Predsjednik Udruge.

Tajnika u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Upravnog odbora kojeg je odredio UO.

Tajnik za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Članak 37.

Tajnika bira Upravni odbor na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.

Tajnik može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je izabiran.

Tajnik može svoju dužnost obavljati profesionalno, zasnivanjem radnog odnosa u udruzi, ako tako odluči Upravni odbor. Odluku o profesionalizaciji obavljanja poslova tajnika donosi Upravni odbor.

Izbor i opoziv likvidatora

Članak 38.

Likvidatora bira i opoziva Upravni odbor.

Likvidator je ovlašten zastupati Udrugu tijekom likvidacijskog postupka.

Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja udovoljava zakonskim uvjetima za zastupanje Udruge tijekom likvidacijskog postupka.

VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 39.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
 • novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
 • nekretnine i pokretne stvari Udruge,
 • druga imovinska prava.

Članak 40.

Kada u obavljanju svoje djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona će se iskoristiti isključivo za obavljanje i unaprjeđivanje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni ovim Statutom.

Članak 41.

Sredstvima Udruge raspolaže Upravni odbor, u skladu s godišnjim programom rada i financijskim planom te odlukama Skupštine.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge obavlja se putem žiro-računa, u skladu sa zakonskim propisima.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

Odgovornost za obveze

Članak 42.

Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Odgovornost za štetu

Članak 43.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima o odgovornosti za štetu.

VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 44.

Udruga prestaje postojati:

 • temeljem odluke Skupštine koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine,
 • u drugim slučajevima propisanima Zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine.

Udruga nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Ako se u slučaju prestanka postojanja Udruge, iz bilo kojih razloga ne može provesti postupak predaje imovine Udruge u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, imovinu Udruge stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište Udruge.

Način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge

Članak 45.

Sve međusobne sporove iz članstva u udruzi i/ili aktivnostima u sklopu djelovanja Udruge, članovi se obvezuju riješiti mirnim putem uz arbitražu Upravnog odbora.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.

U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član Udruge može tražiti mišljenje Upravnog odbora Udruge.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Statut Udruge je temeljni akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Prijedlog za izmjenu Statuta mogu dati članovi Upravnog odbora ili najmanje 1/3 redovnih članova Udruge.

Nacrt prijedloga Statuta dostavlja se svim članovima Udruge, koji svoje pisane primjedbe dostavljaju Upravnom odboru.

Upravni odbor razmatra primjedbe, utvrđuje konačni nacrt prijedloga Statuta i predlaže ga Skupštini na usvajanje.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 47.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih općih akata daje Upravni odbor Udruge.

Članak 48.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

JADRANSKA AERO-SVEMIRSKA ASOCIJACIJA
PREDSJEDNIK:
Slobodan Bosanac