Članstvo

Zahtjevnica za članstvo

Godišnja članarina za redovitog člana

 • Fizička osoba – 30 €
 • Pravna osoba – 300 €

Pridruženi član ne plača članarinu

PayPal online plaćanje članarine – 32 €

 


Izvod iz Statuta o članovima

Članak 11.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, o čemu odlučuje Upravni odbor.
Članstvo u udruzi je redovito, pridruženo, donatorsko i počasno.

Redoviti članovi mogu postati znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: pravne osobe) koje žele aktivno sudjelovati u radu Udruge, a koji prihvate Statut Udruge.

Pridruženi članovi mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje nisu neposredno aktivne u udruzi ali svojom aktivnošću pomažu njen rad promoviranjem njenih temeljnih vrijednosti.
Članovi donatori mogu postati sve fizičke i pravne osobe koje svojim financijskim ili tehničkim donacijama pomažu rad Udruge. Njihov se status posebno određuje aktom Skupštine.

Počasni članovi Udruge mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj Udruge ili za osobiti doprinos razvoju zrakoplovno-svemirskog sektora.

Članak 12.

Članstvo u udruzi je dobrovoljno.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o primanju u pridruženo članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o proglašenju člana donatora donosi Upravni odbor.

Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka pristupnice, molbe ili pisanog zahtjeva osobe koja želi postati član Udruge.

Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Udruga vodi registar svojih članova, za što je zadužen tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički, a sadrži podatke o nazivu ili osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu osnutka ili rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 13.

Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini Udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora.

Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 14.

Redoviti članovi Udruge plaćaju iznos godišnje članarine bez obzira u kojem dijelu godine se učlane.
Odluku o visini godišnjeg iznosa članarine donosi Upravni odbor.

Redoviti članovi koji redovito plaćaju članarinu imaju pravo odlučivanja u tijelima Udruge.
Pridruženi član koji redovito plaća članarinu ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge, te prava glasa.
Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela Udruge i prava glasa, te nema obavezu plaćanja članarine.

Članak 15.

Prava redovnih članova Udruge su da:

 • sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa Udruge,
 • odlučuju o sredstvima i imovini Udruge te drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima Udruge,
 • dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
 • sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa,
 • provode zajednički dogovorene aktivnosti,
 • biraju i budu birani u tijela Udruge, te pravo glasa,
 • budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu Udruge i njegovih tijela te financijskom poslovanju Udruge,

Obveze članova Jadranske aero-svemirske asocijacije su:

 • redovito plaćanje godišnje članarine, u rokovima koje utvrdi Upravni odbor,
 • čuvaju i promiču ugled Udruge,
 • pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata Udruge.

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • odlukom Skupštine o prestanku postojanja Udruge,
 • brisanjem iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra u koji je član upisan kao pravna osoba,
 • proglašenjem stečaja pravne osobe,
 • smrću člana fizičke osobe,
 • istupanjem iz članstva, temeljem dostavljene pisane i ovjerene izjave o istupanju iz članstva Udruge,
 • isključenjem iz članstva, sukladno odredbama ovoga Statuta.

Članak 17.

Svaki član može istupiti iz članstva u udruzi, u bilo koje vrijeme, slobodno i prema svom nahođenju, na način da na adresu sjedišta Udruge dostavi svoju pisanu i ovjerenu izjavu o svom istupanju iz članstva Udruge.

Smatra se da je član istupio iz članstva u trenutku kada se u pisarnici Udruge zaprimi njegova pisana i ovjerena izjavu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 18.

Član može biti isključen:

 • ako ne plaća članarinu na način i u rokovima utvrđenim od strane Upravnog odbora,
 • ako povrijedi odredbe ovog Statuta, Program rada i druge opće akte Udruge,
 • ako svojim djelovanjem narušava svoj ugled i/ili ugled Udruge, njezinih tijela ili drugih članova Udruge.

O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor.

Protiv odluke o isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju.

Za vrijeme trajanja žalbenog postupka, miruju sva prava i obveze člana protiv kojeg je donesena odluka o isključenju iz članstva.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju iz članstva je konačna.

Članak 19.

Udruga može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu Udruge.

Skupština može na prijedlog Upravnog odbora dodijeliti priznanja pojedinim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.

Članak 20.

Udruga se može udružiti u saveze Udruga i u međunarodne Udruge, mreže, koordinacije i druge oblike udruživanja.

Odluku o udruživanju donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

Prijavnica

"*" označava obavezano polje

Voditelj obrade je Jadranska aero-svemirska asocijacija, Martićeva 72, 10000 Zagreb kao zajednički voditelj obrade. Podatke prikupljamo isključivo u svrhu informiranja o odabranim uslugama, podatke čuvamo na period od maksimalno 5 godine i ne dostavljamo ih trećim stranama. Više informacija možete pronaći ovdje. Za ostvarivanje prava ispitanika možete poslati zahtjev na info@a3space.org.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.